Fysiotherapie en Manuele Therapie DE WILDE

Duivenkamp 754 3607VE Maarssenbroek 0612612129 

Privacy reglement


Ik houd om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • Het beheer van de gegevens
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. 

  Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

  Uiteraard ga ik zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen
  • Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers of andere fysiotherapeuten in de praktijk
  • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht
  • U heeft het recht  om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien
  • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

   Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

   Indien u van mening bent dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan mij.

   Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 

   • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie
   • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven
   • Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
   • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

     

    Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens en houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

    – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
    – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
    – Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

    Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

    Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

    Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
    – Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

    Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

    – De behandelovereenkomst of abonnement;
    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
    – Voornaam;
    – Tussenvoegsel;
    – Achternaam;
    – Adres
    – (Zakelijk) Telefoonnummer;
    – (Zakelijk) E-mailadres;
    – Geslacht;
    – Geboortedatum;
    – Gezondheidsgegevens;
    – Verzekeringsgegevens;
    – BSN;
    – ID of paspoortnummer;

    Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
    – Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

    Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
    Persoonsgegevens van zorgverleners worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
    – Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
    Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
    – Verwijzing;
    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
    – Voornaam;
    – Tussenvoegsel;
    – Achternaam;
    – E-mailadres;
    – Telefoon;
    – AGB;
    – Adres

    Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
    – Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

    Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
    Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
    – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
    Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
    – Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
    – Voornaam;
    – Tussenvoegsel;
    – Achternaam;
    – Adres
    – Woonplaats
    – Telefoonnummer;
    – E-mailadres;
    – ….
    Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
    – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

    Verstrekking aan derden

    De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
    Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
    – Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
    – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
    – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
    – Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
    – Het verwerken van declaraties of banktransacties;

    Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

    Binnen de EU
    Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
    Minderjarigen
    Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
    Bewaartermijn
    Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
    Beveiliging
    Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
    – Alle personen die namens mij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
    – Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
    – Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

    Rechten omtrent uw gegevens

    U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

    Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


    Klachten
    U mag ervan uitgaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop ik met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

    Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met mij. 

    U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

    Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij een van de andere instanties terecht die vermeld worden onder het kopje 'waar kunt u naar toe met een klacht over uw fysiotherapeut'.